HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Feljelentés Tóth Gábor és Bencze József ellen - Előkészítő kordokumentum az állampolitikai szervezett bűnözésről -2-

2008.01.01. 23:58 Molnár F. Árpád

  /Az első rész folytatása./

Tekintettel arra, hogy nem érek rá kizárólag ezzel az üggyel foglalkozni, és Önökkel ellentétben nem vagyok milliomos, hogy ügyvédeket foglalkoztassak ingyen, közpénzből arra, hogy az Önök bűnszervezeti támadásait törvényes mederbe tereljem, nincsen arra kapacitásom, hogy mindent külön levelekben, fellebbezésekben és feljelentésekben fogalmazzak meg. Így jelen levelű fellebbezésem mellett teszek Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitányok, valamint ismeretlen tettesek ellen

F E L J E L E N T É S T

a Btk. 244. § (2) bekezdése, valamint (3) bekezdése a) és b) pontjai alapján, valamint a Btk. 139. § (1) bekezdése és a 139/A. § (1) bekezdése alapján.

I N D O K L Á S :

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány hivatalba lépése óta a filmfelvételek tömegein bizonyítást nyert, és az 1994/XXXIV., a rendőrségről szóló törvénybe ütköző módon az azonosító számok nélkül utcákra tóduló rendőri állomány ellen - mely hiánytalanul, egységszándékkal valósította meg a törvénysértést - fent nevezett rendőri vezetők nem kezdeményeztek eljárást a rendőri állomány teljes egésze ellen, annak ellenére sem, hogy ezen tettek világtörténelmi hírűvé vált vérengzéseket idéztek elő. Bencze József és Tóth Gábor ezen tettekkel (az agresszorokkal) egységszándékra lépve, az elkövető rendőri bandákat nemcsak megvédelmezte, de a mai napig ugyanezen elkövetőket, és azonosítás nélkül maradt sokkal súlyosabb rendőri elkövetőket alkalmazva az utcákra küldi, feljelentéseiket egy az egyben, mint tökéletes ténymegállapításokat a meglévő bizonyítékok ellenében is jóváhagyja és megerősíti, a lakosság tagjainak bárminemű fellebbezéseit megsemmisítőleg lép fel, holott a rendőri állomány szavahihetősége a törvény szerint már régen megsemmisült, és az állományból egyetlen személy vagy akár a teljes állomány tanúvallomása sem minősülhet egyetlen bűnöző civil személy tanúvallomásánál hitelesebbnek.

A Büntető Törvénykönyv 244. § (2) bekezdése a következőket írja:

Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűnpártolást haszonszerzés végett követi el.

Bencze József és Tóth Gábor rendőri vezetők fenti cselekményeket anyagi haszonszerzés és saját kinevezésük biztosítása, pozíciójuk megtartása végett követték és folytatólagosan követik el, hivatali helyzetükkel visszaélve, bűnpártolást elkövetve.

A Btk. 244. § (3) bekezdése kimondja: A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást

a) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel (...) vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekménnyel kapcsolatban követik el,

b) hivatalos személy eljárása során követi el.

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány a bűnszervezeti rendőri állomány megbukott és egységesen, hiánytalan létszámban elkövetett törvénysértései ellenére foganatosított, a szervezet felé irányuló védelme, továbbá ezen bűnelkövetők folytatólagos felhasználása, szavaik és tanúvallomásaik hitelesként és tökéletesként történő elfogadása maradéktalanul és szélesen megvalósította "az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel" kitételét, mely a Btk. 244. § (3) bekezdése a) pontjában a bűnpártolás legsúlyosabb formái között ratifikált.

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány ezen államellenes és a népuralom megsemmisítésére irányuló szervezett cselekményei a Btk. 244. § (3) b) pontjának hatálya alá is esnek, minthogy a hivatalos személy eljárása során elkövetett bűnpártolást a törvény súlyosabban bünteti.

Fent nevezett rendőri vezetők múltja, eddigi gyakorlata, szakmai igénytelensége alapos okkal feltételezi azt a megvalósuló körülményt, hogy eddigi és elkövetkező tetteik következményeinek súlyára hiába figyelmeztetik őket, mert anyagi és egzisztenciális haszonszerzési céllal a folytatólagos bűnelkövetéseket nem fogják abbahagyni, az alkotmányos rend elleni szervezkedésüknek véget nem vetnek. Fenti személyek halmozott figyelmeztetése és felszólítása, hogy a bűnöző rendőri állományt ne vezényeljék ki újra és újra a fegyvertelen és egzisztenciálisan teljesen védtelen és kiszolgáltatott lakosság ellen, teljesen hatástalan maradt, sőt, számukra további bűnszervezeti elkövetésekre adott alapot és szolgáltatott INDOKOT!

Így Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány ellen

E L F O G U L T S Á G

miatt

P A N A S S Z A L    É L E K ,

minthogy az ellenük foganatosított nem hivatalos panaszok és eme feljelentés tartalma kizárja, hogy ebben az ügyben bármiféle vizsgálatot folytathassanak, nemhogy határozatokat hozzanak. Ennek hátterében nemcsak személyem áll, de az a tény is, hogy rendőri vezetőkként aligha elvárható, hogy az alájuk beosztott rendőrök büntetőjogi felelősségét vizsgálhassák. Fent nevezett rendőri vezetők nem úgynevezett "elfogultak lehetnek", hanem szélsőségesen és radikálisan elfogultak. Teljesen alkalmatlanok arra, hogy akár egy nyikkanásnyit beleszóljanak olyan ügyekbe, ahol egységszándékot mutatott agresszív rendőrbűnbandákkal egyetértve, azokat pártolva, a védtelen és fegyvertelen lakosság ellen fellépve, mindezekkel további törvénysértéseket előkészítve, előidézve, azokat pártolva és szorgalmazva, ráadásul közpénzekből cselekedtek. Érthető, hogy jelen ügyet mindenképpen nemzetközi szintre kell terelni, ahogyan azt első fellebbezésemben is rögzítettem és előre kijelentettem azzal együtt, hogy a bűnöző és egységszándékban fellépő rendőri állomány a további üldözésektől és törvénytelen cselekedetektől nem fog elállni.

A FELJELENTÉS további pontjait képezik:

Btk.
KÜLÖNÖS RÉSZ
X. fejezet
Az állam elleni bűncselekmények
Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása

139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve - különösen fegyveres erő igénybevételével - megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Nevezett rendőri vezetők az azonosító számok nélkül, már eleve törvénysértőkként, hiánytalan létszámban elkövetővé vált, az alkotmányos rend ellen egységszándékban, agresszív módon, kilétüket az elkövetett bűncselekmények fedezése érdekében elrejtett rendőri bandák védelmében léptek fel, azoknak a további és tömeges törvénysértéseikhez utat nyitottak, politikai fedezéket biztosítottak, és ezzel megdöntötték a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, amiért legfeljebb életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendők. Fenti rendőri vezetőknek a fegyvertelen, személyazonosságukat nem elrejtő, hanem vállaló civilekkel szembeni egységszándékban agresszív és egységszándékban törvénytelen fellépésük a legsúlyosabb megtorló intézkedéseket követeli, miközben ezen rendőri vezetők maguk a lehető legveszélyesebb bűnelkövetők. Az ellenük foganatosítandó törvényes intézkedéseknek ehhez mérten kell viszonyulniuk: azaz mivel a nincstelenek ellen is teljes vagyonelkobzásokat követelnek - ahogyan Tóth Gábor tette legutóbbi, ellenem foganatosítandó HATÁROZATában -, így értelemszerű, hogy rendőri vezetőként igenis példát statuáló módon kell fellépni ellene és Bencze József országos rendőrfőkapitány ellen, mely egyben kiváló bűnmegelőzést és a további rendőri és politikusi bűncselekmények jelentős redukálását, visszaszorulását is sikeresen megvalósítja a rendőri állomány elkövetési hajlandóságát illetően. Ha a vezetők ellen az alkotmányos rend védelme és a hatályos törvények biztosítása érdekében a lehető legsúlyosabb törvényi megtorló intézkedéseket foganatosítják, akkor a rendőri állomány bűnözési hajlandósága és 2006 ősze óta az utcákra kivitt bűnözési statisztikái - keresztapáik és multimilliomos oligarcháik lefejezése láttán - azonnal látványosan megcsappannak, és a további bűnelkövetés - nevezett rendőri vezetők buzgalmával és célirányos tevékenységével szemben - radikálisan visszazuhan. Ha a Magyar Köztársaság miniszterelnöke - Gyurcsány Ferenc - és a legfőbb ügyész ezen rendőri vezetők ellen a leghatározottabb fellépéseket nem szorgalmazza, akkor a bűnöző állam kiszélesítését idézi elő, történelmi károkat okozva a Magyar Köztársaságnak, az ország teljes lakossága ellen fellépve és cselekedve.

Az Erzsébet hídnál való jelenlétem az alkotmányos rendet megdöntő szervezett bűnözői csoportok további bűncselekményeinek és ilyen irányú bűntetteinek felderítésére, rögzítésére, nyilvánosságra hozására és megakadályozására irányult. A Btk. 139.§(3) bekezdése deklarálja:

"Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt, akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza."

Ez természetesen nem rám vonatkozik, hiszen én nem ezen szervezett bűnözői csoportoknak a rendőri vezetők részéről megvédett tagjaként, hanem éppen a bűnelkövetéstől és a szervezett bűnözés védelmében anyagi haszonszerzés végett egységfrontba tömörült gazdagok és multimilliomos rendőri bűnbandák további agresszív egységszándékú törvénytelenségeinek felderítésére és feltárására, valamint a további megnyomorítások és állam elleni bűntettek megelőzése érdekében jelentem meg az Erzsébet hídnál.

Célom a továbbiakban is az lesz, csak most már sokkal határozottabban, ami nemzetbiztonsági érdek (azaz fenti rendőri vezetők akaratával és egységszándékával szemben éppen a nemzetbiztonsági érdek érvényesítése szándékának felerősödését idézte elő), hogy a rendőri visszaélésekről, a rendőrség belső szerkezetéről és az azokból eredő bűnszervezeti, a bestiálisan brutális vadállati csordaszellemről, a hiánytalan létszámban megvalósuló bűnszervezeti bűnözésről mind több és több tényt hozzak napvilágra, szolgálva ezzel nevezett rendőri vezetőkkel szemben a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének helyreállítására és a rendőrbűnözéssel szembeni fellépés elérésére, a vezető bűnelkövetők és az utolsó, a legkisebb vétségeket elkövető rendőrbűnözőknek a törvény maximális büntetési tételeivel való megtorlására. Annak alapját, hogy a legkisebb rendőri elkövetőket is célom a törvényben biztosított legsúlyosabb tételű megtorló intézkedésekkel büntettetni, a rendőrségnek és többek között Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitánynak a fegyvertelen, védtelen és teljességgel kiszolgáltatott lakosság elleni fellépései szolgáltatták, amikkel a legkisebb és a nem létező vétségeket is a legsúlyosabb megtorló intézkedések kimondásával és folytatólagos elrendelésével rendelték megtorolni. Mivel Tóth Gábor és a rendőrség a legjelentéktelenebb vétségek esetében is, annak ellenére, hogy tudták, emiatt ártatlan emberek maradnak védelem nélkül, a maximális megtorlásokat rendelték el, így a rendőri elkövetőkkel szemben is a maximális megtorló intézkedéseket kell foganatosítani, mégpedig - üzenve Morvai Krisztina jövője felé is - mindenkit előrángatva az állami rejtekből, egyenként elítéltetve őket, kivétel nélkül valamennyit, aki csak 2006 ősze óta a mai napig és az elkövetkező időben akár a legkisebb szabálysértést vagy vétséget elkövette, elköveti vagy el fogja követni. Ahogyan ez a felvétel is, úgy számos egyéb olyan felvétel van, amely alapján egyszerű titkosszolgálati eszközökkel (itt pl. számítógépes hangazonosítással, melyet egy Windows alatt futó programmal is, nemhogy titkosszolgálati eszközökkel és hangazonosítással) biztosítani lehet a leplezett bűnelkövetők személyazonosságának megállapítását és a legsúlyosabb törvényi kitételek alkalmazásával történő elítéltetését.

 

Tóth Gábor Úrnak és tettestársainak miképpen nem akarózott eszükbe jutni, hogy a legegyszerűbb számítógépeken is futtatható programokkal kétségkívül azonosíthatóak azok a bűnelkövető bűnözői csoportok, akik ezeket és az ehhez hasonló bűntetteket - amikért a rendőröknek maximális szabadságvesztést kell kapniuk - elkövették? A legegyszerűbb hangazonosító programok elegendőek lettek volna ehhez, ráadásul a vizsgálandó rendőri kör is néhány főre korlátozódik, de más felvételek esetén is legfeljebb néhány százra, amiknek kötelességük magukat alávetniük, hiszen a bűnelkövetés már az azonosító számok levételével egységesen bizonyítottá vált. Azaz a vizsgálat alól egyik sem vonhatja ki magát, mert valamennyien elkövetők! Úgy lehetséges ezen egyszerű felderítői módszerek totális elrejtése is, hogy Bencze és Tóth Urak Gergényi Úr gyakorlatához hűen kivétel nélkül - mint az azonosító számok levétele és a rendőri állomány bűnszervezetként kitódulása esetében - agresszív, rosszindulatú, önhitt és aljas indokból/célból megvalósított egységszándékkal, hivatalos személyek részéről elkövetett bűnpártolókként, az alkotmányos rend megdöntését fegyveres szervezetek vezető tagjaiként szerepeltek és szerepelnek, valamint fognak leszerepelni a jövőben is. Amit pedig mondok, az történt, az történik és meg fog történni. Azért rejtette el ezeket a Napnál világosabb bűnüldözési módszereket Bencze Gábor országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány, mert céljuk az, hogy az állami bűnözés tagjait minden létező törvénytelen módszerekkel és bűnszervezeti egységfrontban támogassák, védelmezzék és a további bűnelkövetéseknek a lehető legteljesebb utat biztosítsák, a lehető legelrettentőbb, és a további bűnüldözői és nyomozó munkát ellehetetlenítve, elrettentő és anyagilag tönkre tevő módszerekkel feltartóztassák, megakadályozzák és tönkre tegyék. Minthogy a jogi szakzsargon kifejezésével élve "nem életszerű", hogy Bencze József és Tóth Gábor rendőr vezető elkövetők ezeket a legegyszerűbb nyomozási módszereket elfelejtették a teljes rendőri és ügyészi, valamint bírói állománnyal közösen, és ezért nem vetettek be hangazonosító programokat az elkövető állami bűnözők kézre kerítésére, így evidensen kimutatható, hogy a Magyar Köztársaság fegyveres bűnbandáinak védelme a fegyvertelen és védtelen, nem ritkán meztelenre vetkőztetett és a rendőrség épületében úgy megkínzott civil lakosság ellen szándékos volt, tudatos és rosszindulatú cselekedet, amiért az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntése miatt legfeljebb életfogytiglani szabadságvesztéssel büntetendők. Természetesen agresszív egységszándékukkal egyenlően a legsúlyosabb törvényi megtorlások foganatosításával, a büntetési tételek kiszabásakor a kimondandó tételek maximalizálásával.

Btk.:
Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

139/A. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány vezeti azt az ügyről ügyre, 2006 október 23-a óta az azonosítószámokkal a lakosság legszélesebb tömegei előtt is bizonyítást nyert bűnszervezetet, amelynek a neve "rendőrség". Valódi rendőrség - már ebből a feljelentésből is nyilvánvaló, ha nem az elkövetők vagy vérengző hajlamú pszichopaták olvassák  - nem létezik, és fenti személyek mindent elkövetnek azért, hogy ne is jöhessen létre valódi, a hatályos törvények betartását szolgáló rendőrség soha. Ez a szervezet már az azonosító számok kapcsán is bebizonyította, hogy a - törvényt idézve - "olyan szervezet", "amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal" és "ezzel fenyegetve megváltoztassa". Nemcsak ez a célja, de meg is tette azzal, hogy az alkotmányos rendet gyakorlatilag megsemmisítette, az alkotmányos rend további pusztításától és rombolásától pedig azóta sem állt el, hanem azt folytatólagos elkövetői hálózatban folyamatosan cselekszi, gyártja és indítványozza, kézről kézre adva ügyenként, a legkisebb eljáró csonttörő pszichopata rendőrbűnözőktől a verőrendőri pozíciókat is hírhedten kijárt legfelsőbb rendőri vezetőkig, ahogyan itt, Kecskeméten is ekként hírhedt mindenütt az előléptetésről előléptetésre bukdácsolt Fekete József verőrendőr alezredestől Kubicsek András kecskeméti rendőrkapitányig bezárólag szinte mindenki, aki magasabb rendőri beosztásba került. Mint azt Tóth Gábor Úr tudja, ezek a kinevezések éppen ugyanama egységszándékban agresszív és bűnöző patológiai szervezett bűnözői csordaméreg miatt valósultak meg, amit Ő Maga is védelmez és előidéz Bencze József országos rendőrfőkapitányig bezárólag, hogy esély sem legyen a legkisebb belső reformra és bűnözői hanyatlásra sem.

Én hittel vallom, hogy Önöket életfogytig tartó szabadságvesztésre kell zárni, és nem lehet valódi emberjogvédő sem a Morvai Krisztina, sem senki más, aki egyetlen kifolyt szemgolyó láttán, egyetlen meztelenül, a zuhanyzóban taposott és rúgott civil őrizetes ordításai hallatán nem ez a célja, ha Önökkel találkozik, vagy Önökkel bármi módon szót vált. Hiszen ha Önök életfogytiglani szabadságvesztésre kerülnek, akkor a Magyar Köztársaság állami bűnözési hatékonysága és elszántsága legalább egy ideig visszazuhan, kiváltképpen a rendőrbűnözés valami őrületes előre törésével és hihetetlen osztatlan jelenlétével és az Önök részéről folytatólagosan elkövetett ápolgatásával szemben. Önök és a magukfajták hátulról, gyáva módon, személyazonosságukat elrejtve támadnak szinte mindig, minden ügyben, mégpedig szó szerint gyilkos, bestiálisan gonosz és rosszindulatú szándékkal. Láthatják, hogy a mi fajtánk, az alsóbbrendűek ezzel is szemben állva, nyíltan, öltöny és nyakkendő nélkül - mert nem kell a romlottság bizonysága és éke, melynek célja a bűnözői jellem leplezése -, egyenesen fogalmazunk és tesszük a dolgunkat, amit az Isten Akarata szerint tehetünk. Az Isten Kegyelme szerint, Aki sosem a Magukfajták oldalára állt, sőt, Mózes óta éppen a Magukfajtára, akik szegényeken kérték számon a legkisebbet is, mindenükből kifosztva és mindenüktől megfosztva őket, halállal Fenyegette. Kérem, ne ágáljanak ez ellen, mert ha megteszik, a zsidó Tóra ellen kelnek fel, ugyanis az pontosan ugyanúgy Fogalmazza Meg a Magukfajta vezetők elleni ítéletet minden olyan esetben, amikor egyetlen szegény is - még ha valódi adósságot is kellene törlesztenie maguk felé, a multimilliomosok felé - kárt szenved azért, mert maguk multimilliomosok, a másik meg szegény, akinek adóssága is hiába halmozódik, mert az Isteni Ítélet a magukfajtára Súlyt Le. Az Ítélet pedig a zsidó Tóra szerint ez: ha Maga gazdagként a szegény adósságát úgy követeli, hogy annak utolsó fillérjét veszi el, a szegény pedig Istenhez kiált, akkor a Magafajta és a Tóth Gábor Ítélete Istentől ez:

H A L Á L .

Szokják csak a zsidó törvényeket, mert akik magukat védik, a mi szemünket pedig kilövik, csontjainkat összetörik, agyvizünket folyasztják, tüdőn lőnek minket, nem zsidók, hanem az Isteni Törvények szerint a Sátán Zsinagógája. A valódi zsidók és a Sátán Zsinagógája közötti egyik leglátványosabb különbség azon érhető tetten, miként viszonyulnak magukhoz és a magukfajtához, ilyen esetekben mindig és mindig a szegények oldalán állva, sosem a gazdag kizsákmányolók oldalára állva, akik ráadásul - túl a mózesi megtorló kitételeken - még mások védelmét is megakadályozandó módon lépnek fel, mint esetemben tették, teszik és tenni fogják. Mert a bűnözés tehetetlenségének törvénye a Magukfajtát csak lefelé húzhatja, mert a Magukfajtának már nincsen menekülésre lehetősége a bűnözés örvénye elől.

Ne játsszák meg az értetlent, hogy nem tudják, miért írom ezeket a szavakat egy fellebbezés és egy feljelentés "kiegészítéseként", mert Önök is tudják, hogy ennek az ügynek konkrét végkifejletei lesznek, amelyek legalább nagy vonalakban világosan láthatók, és ez az ügy sem marad meg egy egyszerű bűnszervezeti megtorlás szintjén, mert a célja az, hogy a Magukfajtát végigkergesse azon a lejtőn, amelyen a szlovák állam is saját bűnözői tehetetlenségében és sötétségében végignyargalt a Malina Hedvig ügy kapcsán, pedig evidens volt a bukásuk és fővesztésük. Amit most mondok, az is valóra válik, mert a saját törvényeit senki sem írhatja felül. Aki megszállottan mániákus bűnöző, ahogyan Maguk és a teljes állományuk, nem is tehet mást, mint végigzubog azon a lejtőn, amit Isten Igazságos és Jogos Ítéleteként a bűnözők tehetetlenségének törvénye szerint magukra Kimért.

Még az sem büntethető, aki az alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezetben e célból működött, de később annak folytatásától elállt. Akkor hogyan lehetne olyanokat büntetni, akik éppen az ilyen alkotmányos rendet erőszakosan, fegyveres erőkkel megdöntő bűnelkövetői csoportokkal békésen, fegyverek nélkül, páncélruhák, bankrablói maszkok és Ku-Klux klános rohamsisakok nélkül, teljességgel azonosítható módon jelennek meg, pusztán adatrögzítési céllal. Kire vadásznak Önök, Uraim? Mit képzelnek magukról, meddig mehetnek el az agresszív, nyíltan állam- és népellenes szervezett bűnözés terén egy olyan országban, ahol már szinte kizárólag csak saját maguk előtt játszhatják a tájékozatlant, az értetlent és az analfabétát?

139/A. § (2) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.

Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy több tanú jelentkezett nálam annak érdekében, hogy igazolják azt a tényt, hogy nem tüntetni jelentem meg az Erzsébet hídnál, és nem kiabáltam a helyszínen Gyurcsány-ellenes jelszavakat. Így érthető, hogy nem vettem részt felségsértő akcióban azzal, hogy olyan közterületen jelentem meg, amelyet Gyurcsány Ferenc azóta is saját milliárdos hatókörébe vonva igyekszik a Fidesszel közösen kisajátítottnak deklarálni, ahol csak bűnelkövetők maradhatnak, viszont olyanok, mint én, akik feltárják a bűnelkövetések módozatait és módszereit, éppen emiatt a közelébe sem mehetnek, ha pedig megteszik, az elrettentő büntetések állami maximalizálásával igyekeznek eltántorítani mindenkit attól, hogy a rendőrbűnözésről hang- vagy videofelvételt készítsenek!

Újfent megjegyezni kívánom, hogy a rendőrségi törvényben előírtakkal szemben a rendőrség csapaterőben akadályozta meg a helyszín elhagyását, ezzel lehetetlenné téve, hogy a helyszín elhagyására való felszólításnak bárki, aki a helyszínen tartózkodott, engedelmeskedhessen.

További vádpontom az intézkedő rendőrökkel és a hatósággal szemben, hogy panaszaim ellenére Tóth Gábor rendőrfőkapitányig bezárólag sem volt hajlandó még csak a leghalványabb figyelembe sem venni azt a körülményt, hogy - filmfelvételekkel tudom bizonyítani - azért vettek őrizetbe, mert arra a kérdésre, van-e nálam sajtóigazolvány, nemmel feleltem. Vagyis a rendőrség a törvény előtti egyenlőséget diszkriminatív módon, faji szempontok alapján ítélte meg, automatikusan alsóbbrendűnek és jogfosztandónak, valamint megtorlandónak deklarálva és látványosan ebbéli lefokozással és megalázással demonstrálva mindenkit, aki nem fizetett újságíró, aki nem milliomos sajtómunkás, aki nem pénzért lobbista valamelyik szervezett lobbi oldalán, hanem csak állampolgár. Őrizetbe vételemet megelőzően a rendőrség - a videofelvételek bizonyítják - többször felszólította a média képviselőit, hogy hagyják el a helyszínt. Ezt követően természetesen egyetlen újságíró és országos riporter sem hagyta el a helyszínt, de a rendőrség Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitányig a körbezárásunkat követően is szabad utat biztosított számukra, nem csak az eltávozásukat nem forszírozva, de még azt is elnézve, hogy az MTV riportere és operatőre mindenféle kábelekkel, átengedtetve a rendőri sorfal részéről, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél az úttestre vonult, és a járműforgalmat legalább egy sávban megakadályozva elkezdett előadást tartani úgy, hogy a minket körülzáró rendőri sorfalból a világon semmi ne látszódhasson. A rendőrség azért nem reagált azokra a tényközlésekre, amelyeket fellebbezéseimben és feljelentéseimben a törvény előtti egyenlőség látványosan drasztikus semmibe vételéről közzé tettem, mert a hatóság ezen megalázó és jogfosztó, diszkriminatív eljárására nem létezik semmiféle felmentő magyarázat, és a rendőrségi eljárás koncepciózus jellege, a törvény előtti egyenlőtlenség, az önkényesség és a protekcionizmus maradéktalanul bizonyított és nyilvánvaló, ami miatt a rendőröket az ügybe később belekeveredett nyomozókig bezárólag el kell marasztalni, a törvényekben előírt legsúlyosabb tételekkel sújtva. Azaz azért nem veszik figyelembe, hogy engem faji alsóbbrendűségem miatt vettek őrizetbe, mert akkor a rendőrség itt is bizonyítaná alkalmatlanságát és a vele szemben, valamint tetteinek feltárása érdekében foganatosított törvényes megjelenésemet kénytelen lenne elismerni.

Tóth Gábor ellenem, alsóbbrendű állampolgárral szemben, emberi méltóságomat sértő, a jogegyenlőséget semmibe vevő HATÁROZATában rögzíti, hogy "a rendőrnek a helyszínen - a rendelkezésre álló adatok birtokában - azonnali intézkedési kötelezettsége van". Ez esetben megkérdezem, hogy-hogy ezt kizárólag az alsóbbrendű, diszkriminált állampolgárokkal szemben foganatosították, akiket

b) ugyancsak diszkriminatív módon azért nem engedtek a helyszínről távozni, mert nem hivatalos sajtómágnások, hanem csak civil lakosok. Tóth Gábor Úr szerint nem ugyanazok a törvények és törvénytelenségek vonatkoznak az emberekre, ha rendőrökről, fizetett, azaz gazdag újságírókról, kontra civil lakosokról van szó? Hadd kérdezzem meg: Tóth Gábor Úr: miért vagyok én alsóbbrendű és súlyosabban, sőt, maximálisan büntethető állampolgár, miközben minden protekcióst és nagyon egyenlőt teljes bűnügyi fedezékben tart? Azért, mert nem vagyok olyan gazdag, mint egy sajtómunkás vagy egy rendőr? Azért, mert nekem velük ellentétben nincsen fizetésem, hanem szegény vagyok? Azért, mert velük és a Magafajtával ellentétben kenyér helyett is lisztes vizet vagyok kénytelen étkezni, mikrohullámú sütőben 9 percig sütve, mert kenyérre már nincsen pénzem? Mi tesz Tóth Úr szerint egy embert felsőbbrendűvé? Hadd válaszoljak a Fajtája és Tóth Gábor gyakorlatából kiindulva: az, ha politikus, az, ha rendőr, az, ha médiamilliomos és az, ha gazdag. Ez ellen nincsen törvény, ami alapján egy ember ellen eljárást lehetne indítani, sőt, ahogyan Tóth Úr teszi, ha a gazdag személy rendőri bűnöző, akkor még ki is kell nevezni, szavait pedig szentnek és sérthetetlennek deklarálni ország-világ csúfjára.

Tóth Úr! A rendőröket feljelentettem. A rendőrségen való fogvatartással kapcsolatban részletes panaszt tettem. Ennek ellenére olyanokat ír, miszerint:

"A Szolgálati Szabályzat 45. §-a (1)-(4) bekezdése szerint (...) Az azonos ügyben előállítottakat el kell különíteni."

Nem érdekli Önt az a tény, hogy ez nem történt meg? Nem-e a maximális büntetési tételeket kell kimondani a halmozottan bepanaszolt rendőrökre?

a) A furgonban összezártak mintegy hetedmagammal, azaz megszegték a Szolgálati Szabályzat 45.§-a (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat. Ugye mivel rendőri elkövetőkről van szó, annál inkább a maximális büntetési tételeket fogja kiróni, hiszen össze nem mérhetően súlyos egy cselekmény, ha azt nem civilek, hanem rendőrök követik el! Vagy Maga szerint az, ha rendőr az elkövető, minden felelősségre vonástól automatikusan mentesít? Én is rendőrökkel dolgoztam, tudom, hogy a válasza: IGEN! A rendőrbűnözés Maga szerint nemhogy nem üldözendő, de még jutalmazni is kell azokat, akik törvénysértéseket követnek el. Sőt, aki nem törvénysértő és egységfrontban bűnöző, meg kell torolni!

b) A rendőrség udvarán ugyancsak együtt tartottak minket. A rendőri felügyelet jó tíz méterrel odébb volt, kivéve, amikor az udvarról valamennyien bementek az épületbe. Eközben mi mindvégig együtt voltunk. Azaz a rendőrök megszegték a Szolgálati Szabályzatot. Büntetési tételük - hozzám, diszkriminált, szegény emberjogvédőhöz hasonlóan - csakis a maximális lehet! CSAKIS A MAXIMUM!

Vagy eddigi törvénysértéseit újabbakkal akarja tetézni, és a rendőrök felelősségét nem fogja forszírozni sem? A válasz: IGEN!

c) A fogdában Kovács Géza tiszteletbeli MÖM-elnökkel zártak össze. Azaz alighanem megszegték a Szolgálati Szabályzatot. A rendőrök büntetési tételét a maximumban kell meghatározni. Mentség ez ellen nem létezik semmi!

Nem igaz, hogy a világon semmiféle jogszabálysértés és törvénysértés nem tudja Magukat, tóhistákat és benczistákat kirángatni abból a megszállott bűnpártolásból és a bűnözés korlátlan támogatásából és folytatólagos előidézéséből, amellyel csak és kizárólag minket üldöznek és marasztalnak el, de a rendőrség állományából minden bizonyíték és feljelentés ellenében senkin nem találnak még csak szeplőt sem! Hát azért ekkora pofátlanságot és diszkriminatív rendőrbűnözést!

Tóth Úr! Ön azt írja, hogy:

"Az előállító helyiségben történő elhelyezéskor, az előállított, elővezetett személyt fel kell világosítani az intézkedés várható időtartamáról."

Ez esetben újra

F E L J E L E N T É S S E L

élek ismeretlen tettesek ellen, minthogy a világon senki nem világosított fel arról - ahogyan Kovács Géza MÖM-elnököt sem (gyanítom és szinte bizonyos, hogy senki mást sem, akit aznap előállítottak) -, meddig lesz fogva tartás; Kovács Géza tiszteletbeli MÖM-elnök ott találgatta a zárkában, ahová összezártak minket, meddig tartanak minket bent, miközben én hangsúlyoztam, hogy írjanak elő akármit a jogszabályok, az a rendőrség esetében semmit nem jelent, mert gyakran egyáltalán nem érdekli őket, és a politikai utasítástól függ a világon minden. Nyugtalankodott, mert Neki sem volt halvány fogalma sem arról, meddig lesz őrizetben, ugyanis nem mondta el Neki sem a világon senki, amit természetesnek is vett, hiszen a rendőrségről van szó. Kalkulációit csak a hatályos jogszabályokhoz tudta igazítani, mert rendőr nem volt, aki bármilyen felvilágosítást tett volna ez irányban.

Ezért a rendőri eljárás ellen, a Szolgálati Szabályzat ismételt, halmozott megsértéséért

P A N A S S Z A L    É  L E K .

Meg ne vessen senki azért, hogy ezt újra leírom, hiszen szemmel láthatóan ha 1000 oldalon gépelem le, akkor sem hajlandó felfogni és intézkedni senki rendőrökkel szemben, csak ha előzetesen sikerült megállapítania, hogy az illető nem rendőr, mert abban az esetben nem vonatkoznak rá a rendőri állomány teljes egészét végérvényesen lesújtó állati csordaméreg és csordaösztön minden törvényt és hatályos rendelkezést felülíró állati törvényei és feltétlen reflexű ösztönparancsolatai.

Hát nehogy azt higgye már, Tóth Úr, hogy megnyugszom addig, amíg valamennyi törvénysértő rendőrrel szemben nem értem el a maximális büntetés kimondását, miközben Maga mindenkit, aki nem rendőr, maximális megtorlásokkal sújtat teljes politikai egységszándékban a teve nagyságú elkövetők erdejével!

A számunkra átadott A/4-es lapon az állt, hogy a fogvatartás körülményeit illetően panaszt stb. tehetek. Ezzel kapcsolatban a korábbi fellebbezésemben és feljelentésemben megfogalmaztam, hogy az intézkedő rendőr gúnyolódva, fülig érő szájjal tagadta meg még azt is, hogy panaszomat szóban vagy írásban megtegyem. Mind a papír kapcsán, mind a tollat illetően gúnyolódott, olyanokat mondogatva, hogy ott volt a tollam, használjam azt, hova tettem? Amikor közöltem, hogy lefoglalták a leltárnál, akkor azt mondta, akkor szerezzek, ahonnan akarok, mert ő honnan adjon, talán a hajából, vagy írjak, amivel akarok. A papírt illetően ugyancsak így járt el: ott van előttem a leltári papír, ott van az A/4-es lap, írjak arra, mert ő nem ad. Aztán rám zárta az ajtót és távozott. Kovács Géza MÖM-elnököt ezt követően zárták össze velem a jéghideg és valami félelmetesen piszkos cellába, ahol az ember ruhája fekete lett, ha csak érintkezett a faággyal, de panaszt egészen a rendőrségi vizsgáló elé történő vezetésemig nem tehettem semmiféle módon, mert az intézkedő rendőr eldöntötte, hogy nem érdekli még az átadott, A/4-es lapon nyomtatott jogszabály sem, hiszen mögötte áll az egész bűnöző rendszer, amelyik úgyis megvédi valamennyiüket, ahogyan ez Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány esetében íme, kalkulációimat pontosan követve megvalósult. A csapatszellem hiánytalan, a rendőrök a legfelsőbb szintről kijelentve maguk a tökéletesség, na de ezek a civilek, ezeket aztán a maximális büntetési tételekkel kell sújtani. Amire meg Tóth Gábor nem tud válaszolni, arról meg úgy tesz, mintha sosem olvasta volna.

Egyéb panaszaimat ugyancsak részletesen leírtam a levélben eljuttatott feljelentésemben, mind ami a keresztyénséggel szemben, a rendőrségen tanúsított diszkriminációt és megalázó viselkedést, a Jézus Krisztussal szembeni gyűlöletkeltő és megvető megjegyzéseket, mind ami az oknyomozói mivoltom miatt kelt, ugyancsak teljes egységszándékban megvalósított gúnyolódást, megvetést és rosszindulatú megjegyzéseket illeti. Ugyanis - Tóth Úr számára, aki régi rendőr, nem meglepő, mert lehetetlen, hogy meglepő legyen - a rendőrök nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy ők egyértelműen gyáva, kisszerű, piti, gátlástalanul szolgalelkű bűnelkövetőkként egy keresztyént állítanak elő, akinek a kamera mellett Újszövetség kerül elő a hátizsákjából a kutatás közben, ráadásul olyan korrupciós ügyek és nemzetközi gyilkossági ügyek utáni nyomozásokon dolgozik, amiktől egy Magukfajta rendőri kompánia hiánytalan egységességgel nem csak a lehető legmesszebbre szalad, de a kollektív emberölésekben minden olyan alkalommal is részt vesz, amikor a meggyilkolandó, likvidálandó személy rendőr. Mert az állati csordaösztön - drága Tóth Úr, ismerős gondolatok ezek is - csak addig ismeri el a rendőrt rendőrnek, amíg azzal szemben annak éledező becsülete miatt nem születik politikai összefogás a tönkre tételére, a lejáratására vagy a meggyilkolására. Ez a Magafajta, drága Tóth Úr, amelyikkel éppen az ilyen bűnözési egységagresszív őrület miatt fordultam szembe annak idején, megelégelve, hogy a Magafajta állandóan ártatlanokat próbál börtönbe juttatni, ha egy morzsányi kegyet remélhet ezáltal a mocskos vezetőitől, akiket hol Gergényi Péternek, hol Tóth Gábornak, hol Bencze Józsefnek hívnak, pedig mindig ugyanaz a bűnöző, mozdulatlan arc áll a testület élén. A keresztyénség törvénye szerint ennek pedig neve az ördög, illetve az antikrisztus, amit olyan pillanatok alatt bizonyítottak is a rendőrök csapatszellemben, hiánytalan létszámban, amint kellemetlenségükre megtalálták a hátizsákomban a Jézus Krisztus Evangéliumát.

Már csak ezen okból is nemhogy nekem kellene fizetni pénzbüntetést, ha pedig nem teszem meg, kényszermunkára vagy szabadságvesztésre vettetni - mert a Sátán a keresztyéneket veti tömlöcbe, akik másokért viselnek üldöztetést a gonosz munkáival szemben -, de nekem kellene kártérítést fizetniük, tudniillik nemcsak azoknak jár ki a védelem, akik zsidóknak vallják magukat, de a keresztyéneknek is! Ugyanis a keresztyének nem alsóbbrendűek, akiket viszont büntetlenül lehet gyalázni és káromolni a Jézus Krisztus Nevével együtt úgy, hogy a világsajtó nem kapja fel a dolgot, Tóth Gábor rendőrfőkapitány pedig még a panaszt tevő ellen liheg megtorlásért. Nemcsak antiszemiták léteznek, drága főkapitány úr, hanem antikrisztusok is, amilyenek a rendőrök voltak, kivétel nélkül mindannyian 2006 október 23-ától kezdve az Erzsébet híd kapcsán kelt fogva tartásomig bezárólag, valamint az Ön Személyét illetően, Aki még csak a fáradtságot sem vette, hogy a rendőrök antikrisztusi és keresztyénellenes diszkriminációja miatt azonnali szankciókért ugorjon, ahogyan az antiszemitizmus puszta gyanúja esetén is azonnal megteszi, világgá kiabálva a média főműsoridejében. Tisztelt Tóth Úr, a keresztyéngyűlölők és antikrisztusok törvénytelen és diszkriminatív képviselője, a vallási üldözés jeles támogatója, ideje lesz bevezetni a köznyelvbe az antiszemita kifejezés mellett az antikrisztus jelzőjét is, és a legsúlyosabb megtorló intézkedésekkel honorálni azokat a gonosztevőket, akik bűncselekményeik és bűnöző életmódjuk Istentől Díjazott mellék-, vagy inkább főbüntetésükként a Jézus Krisztus Evangéliumát és az Istent veszik szájukra megvető és gúnyolódó módon a kisebbségben lévő keresztyének gyalázásával egyben azért, mert az erkölcs láttán bűnözőkként és disznókként nem tudnak kínjukban mást tenni, mint még nagyobb sötétségbe menekülnek.

A HATÁROZAT annak ellenére, hogy a kezem hátra volt bilincselve, további, a teljes vizsgálat hasznavehetetlen és szélsőségesen törvénytelen voltát BIZONYÍTVA kimondja:

"Megállapítást nyert, hogy Molnár F. Árpádot - a többi előállított személyhez hasonlóan - előre bilincselt kézzel kísérték és őrizték."

Aztán, Tóth Uram, megmondaná, hogy ezt miből sikerült megállapítani azt követően, hogy az üldözésemre elköltöttek csak ebben az ügyben és csak eddig legalább egy-két millió forintot? Ugyanis a világon senki nem volt, akit előre bilincselt kézzel állítottak volna elő. Csak a rabomobilba, ahová kb. nyolcunkat sűrítettek be - ketten majd kihányták a belüket is emiatt -, kivétel nélkül valamennyien hátra bilincselt kézzel kerültek! Többeket szíjjal kötöztek meg, amikből utóbb persze kiszabadultak, hiszen az magától is könnyedén elengedi a fogva tartottakat, de legalább - a bilinccsel szemben - könnyebben idéz elő vágott sérülést, és könnyebben elszorítja a vér szabad áramlását is további sérüléseket kockáztatva, nem beszélve arról, hogy akár az ütőeret is elvághatja. Ami pedig engem illet, az utolsó voltam, akiről levették a pofátlanul szoros acélbilincset, ami a rendőrség udvarán is hosszú ideig rajtam maradt. Aztán, Tóth Uram, a többi megállapításaival mit kezdjek, hogy ennyi idő, pénz és kíméletlenül, amiolyan lendvaisan koncepciózus "vizsgálat" után, ahol a bűnösségünket - mint azt bűnöző HATÁROZATa bizonyítja - már előre elkészítették, és tovább magukat már a világon semmi nem érdekelte, ilyen határozott és karakán módon képesek megállapítani ilyen hülyeségeket, hogy mindenkit előre bilincselt kézzel állítottak elő, mikor kivétel nélkül mindenkinek hátra bilincselték a kezét! Egyáltalán mely az a pont, ami alapján bármi hitelt lehet adni a további szervezett akcióiknak? Hol az a hatósági és rendőri tanú, akinek egyetlen szavára adni lehet? S minthogy ilyen nincs, elolvasva a HATÁROZATot, melyik törvényes szerv az - legyen szó a rendőrségről, az ügyészségről, az RSZVSZ-ről, az NBH-ról, a belügyminiszterről, az igazságügyminiszterről, a miniszterelnökről, kormányról és ellenzékről, Lendvai Ildikóról vagy Rogán Antalról -, aki nem indít azonnali vizsgálatot Önök ellen már eleve azzal a céllal, hogy ezeket a tetteket megtorló és felszámoló célzattal lépjen fel. Hogyan kellene itt Lendvai Ildikónak - ha ismerné a törvény és a becsület életélményeit - óbégatni a nemhogy félkótya, de teljesen kótya és eszement rendőrség hallatlanul borzalmas kuplerája láttán, amit a Maga és Bencze József vezetése alatt ilyen látványosan mélyre süllyesztettek. Én pedig megígérhetem Önöknek és a Lendvai Ildikónak, hogy kezeskedem arról, hogy történelmet írjon minden együttesen, egymást bátorítva elkövetett bűncselekményük, amiket ilyen takaros felállásban és rendezettséggel elkövettek és elkövetnek a jövőben, mindig ilyen irdatlan egységszándékba rendeződve, ahol a bűnök végeláthatatlan lajstromát együttesen a lakosságra kiabálják Dávid Ibolyával közösen bezárólag.

Tóth Gábor Úr! HATÁROZATában a következőket rögzítette, még az előző HATÁROZAT valós megállapítását is cáfolva, mely helyesen tartalmazta, mettől meddig voltam őrizetben: miután szépen elmagyarázza, hogy engem törvényesen lehetett 4 órát túlmenően fogságban tartani, előkészítve a következő abszurditást, kijelenti:

"Megállapítható, hogy nevezett előállítása 2007. október 26-án 09.05 órától 15.30-ig tartott, így az a törvényben meghatározott időintervallumot nem lépte túl."

Most már csak az a kérdés, hogy egyáltalán miről beszél, amikor azt írja, hogy a Ferenciek terén - ahol nem is jártam - miket követtem el, hogyan álltam ellen a rendőri intézkedésnek azon a helyen, ahol nem jártam, és hogyan vehettek őrizetbe 9 óra 5 perckor, amikor délben történt az őrizetbe vétel, hogyan bilincselhették előre a kezem szabályosan és szakszerűen, mikor hátra bilincselték, és órákig rajtam hagyták, és hogyan vizsgálhatták meg az általam átadott videofelvételeket, ha még azt sem vették rajta észre, hogy nem a Ferenciek terén tartózkodtam, hanem körbezártak minket az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, hogy ne tudjuk elhagyni a helyszínt. Mindezt a sok sületlenséget közpénzből, egy 50 ezer forintos tönkre tétel érdekében a vizsgálattal milliókat elpocsékolva a mi közpénzünkből, ráadásul a mi pénzünkből finanszírozott fizetésekkel?

Az Önök hadjáratának egyetlen értelmes folyománya, hogy feltárja a rendőri bűnözést annak abszolút hanyag és slendrián ügykezelési rendjével együtt, ahol az állampolgári jogok, a józan ész, a hatályos törvények és a tények a világon semmit nem számítanak és gyakorlatilag semmilyen formában nem léteznek. Én kijelentettem, hogy az Önök bűnözésének rögzítésére jelentem meg az Erzsébet hídnál október 26-án. Ha nem rendőr olvassa ezt a feljelentést, akkor kétségkívül megállapítja, hogy küldetésemet már most ragyogóan teljesítettem, ez a levél is igazi kordokumentum, és még semmi ahhoz képest, amik ezután következnek.

Kérem, hogy jelen

F E L L E B B E Z É S E M E T

és

F E L J E L E N T É S E M E T

faji hovatartozásomtól (mert nem zsidó, csak keresztyén, továbbá nem multimilliomos politikus, gazdag újságíró vagy brutális pszichopata rendőr vagyok, hanem civil jogvédő és oknyomozó), továbbá vagyoni (minthogy nem vagyok milliomos) és nem rendőri állományú helyzetemből adódó faji alsóbbrendűségemtől függetlenül és alsóbbrendűségem ellenére kivizsgálják, és a törvényben rögzített határidőn belül részemre értesítéseket küldjenek.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
http://hirhatter.t35.com

Szólj hozzá!

Címkék: állambűnözés

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr33281535

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.