HTML

Állami-, politikai- és rendőrbűnözés

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, a 15 milliós magyarság toronymagasan vezető tényfeltáró, ezért üldözött médiuma, mely a világ háttérhatalmi (és) elmetechnológiai Echelon-rendszereinek a feltárására, a világreformok feltétlen és közvetlen előidézésére, valamint az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére hozatott létre, az Isten Létezése ugyancsak minden eddigit meghaladó erejű és mértékű bizonyításával. http://hirhatter.com/

Kommentált topicok

Linkblog

Az illuminátusok eredete és a Föld bolygót irányító hatalom - Átfogó levezetés

2008.11.09. 01:03 Molnár F. Árpád

MOTTÓ HELYETT:

Ha nem mondjuk el, hogy belülről ismerjük, számon kérik, miért hallgatjuk el.
Ha viszont beszélünk róla és elmondjuk, vannak, akik árulót kiáltanak,
és közben - mert ostobaságuk maga az irracionalitás - azt mondják, hogy nem hiszik el.
/Molnár F. Árpád/Az illuminátusokról, akik a világ rejtett vezetőjének vagy vezetőinek beavatott titkos társaságaiba tartoznak, Magyarországon igen hiányosak az ismeretek. Mi, akik nem csak hírből ismerjük ezeket a rendeket - amennyire sokan vagyunk ilyenek, annyian hallgatunk -, megtörve a hallgatást, beszélünk róluk.

Kik alapították az illuminátus rendet?

A másik verzióval alább foglalkozunk, előbb kezdjük az alapoknál.

Az illuminátusok minden valószínűség szerint zsidó gazdasági és politikai vezetőkből, arisztokratákból, a gazdasági hatalom krémjéből jött létre legalább több száz évvel ezelőtt, akik a gazdasági és az ebből (is) megszerzett politikai hatalmon keresztül elsőként fejlesztették ki az elektromágneses és a többi, az emberi és állati elmét abszolút módon kontrollálni és irányítani képes Echelon-rendszert, kialakítva azt a világrendszert, amelyet János apostol Pathmos szigetén Kapva Elragadtatásait, 2000 évvel ezelőtt a Jelenések Könyvében Megírt. A Magyarországon Drábik János által minden addigit meghaladó részletességgel feltárt elektromágneses és más elmeuralmi módszerek ama eszköztár alkalmazásba vételét jelentette, mely szintén Megprófétáltatott és részleteiben felismerhető a 2000 éves Jelenések Könyvében. Akik elegendő információra tesznek szert, azt is megértik, hogy Jánosnak - aki mindezekről részletesen beszámolt - a Globalizált Kozmosz Legfőbb Vezetője, az Isten Adta a Kinyilatkoztatásokat, és mindezek Megprófétálása annyi egybeesést mutat korunk realitásával, ami a véletlent kizárja, továbbá a Jelenések Könyve puszta szerkezetének felépítése olyan összetett rendszert mutat, amire egy mai zseni sem lenne képes, nemhogy egy 2000 évvel ezelőtti, minden iskola, tévézési és Internet stb. hozzáféréstől abszolút mentes, római fogságában kényszermunkát végző hajléktalan, amilyen János volt.

Egy vagy több személy irányítja a világot?

A globalizáció törvénye csaknem bizonyosan az, hogy - az elektromágneses és egyéb, a végső leszámolásokat és az egyeduralkodó kiválasztódását kvázi abszolút biztossá tevő hadviselés törvényei szerint - csak egyetlen egy maradhat, ugyanis a hatalmi riválisokat minden nem Isteni hatalmi tényező az első adandó alkalommal kitúrja és elpusztítja. A hatalomra törő létforma alaptulajdonsága, hogy a hatalmon nem akar osztozkodni, hanem amint módja van rá, abszolút egyeduralomra tör. Ha az illuminátus echelonista, azaz babilonista és bábeli, tehát minden népet uralma alá vont elektromágneses stb. világrendszer technológiai hátterének első kifejlesztőit vesszük, nyilvánvalóan ugyanez volt a helyzet. Azaz csak akkor osztozkodtak a hatalmon, ha ez elkerülhetetlen volt, mert olyan kivételes tökéletességgel meg tudták magukat védeni egymástól, hogy ugyanakkor nem tudták egymást kiirtani. Az, hogy ilyen konstrukció létrejöhet, nemhogy nagyon ritka, de szinte lehetetlen. A valószínű az, hogy volt egy illuminátus rend, amely kifejlesztette az Echelon-rendszert, és mielőtt láthatatlan hatalomként a világ, tehát a Sátán trónjára ült volna, napi politikai manőverek és lavírozások során egyszerűen megölte, lemészárolta riválisait, akiknek java nyilvánvalóan - utóbb legalábbis, a belső mag - már csak zsidókból állott.

Babilon, azaz a Háttérhatalom imádja a jelképeket és mindenhová elhelyezi, ahová csak lehet. Az amerikai egy dolláros az elektromágneses hullámokkal kultikussá tett egyik legfőbb jelképet, a Jézus Krisztus Által Kinyilatkoztatott ördögi háromszöget (Sátán, fenevad és hamis próféta) és az orwelli, echeloni, homlokra pecsétet tett világrend mindent látó szemét és annak e világi, földönkívüli vezetőjét, a Sátánt kódolja, aki a világ trónján ül és hamarosan nyíltan színre lép. Az egyiptomi piramis szintén Újszövetségi jelkép. Egyaránt jelképezi a pogányság, az átok, a szentségtelenség és a halál földjét is.

Miért nem győzött mégsem a cionizmus?

Erre két egyszerű magyarázat adódik:

Az egyik az, hogy mi, akiket beszervezett a Háttérhatalom, feltárta, kijelentette magát, tudjuk, hogy az elektromágneses hullámokkal, melyekkel bármilyen életélményt folyamatosan, egy életen át lehet biztosítani, önmagában is oly mértékben lehet drogcsapdákba zuhanni, hogy aki önmagán belül ilyen korlátlan életélmény-váltásokra képes, az az egyik pillanatban még cionista, de az új szemléletmódból adódó következő, önmagán belül végrehajtott változtatásokat követően már az egész Emberiséget semmibe vevő szörnyeteg. Az egyik pillanatban elszánt nacionalista, a következő pillanatban viszont már addig imádott nemzetét a legjobban gyűlölő, avagy internacionalistává váló, helyesebben az Emberiséget és a civilizációszervezést játéknak, szórakozásnak tekintő tömeggyilkos, világterrorista despota. Az elektromágneses hullámok olyan mértékű és azonnali változtatásokat tesznek lehetővé az eredetileg emberi elmében, ami által a módosított személy már semmiben sem hasonlít fajának eredeti példányaihoz, de akár semmihez sem, ami addig egyáltalán létezett! Vadonatúj logikai rendszerek és életélmény-tárak, új rálátások végtelen sora stb. tárulnak fel. A mikrohullámok, az Echelon nemcsak a drogok királya, de minden, ráadásul semmiféle genetikai újrakonfigurációt (rekonfigurációt) nem tesz szükségessé, elég egy másik, bármilyen elektromágneses filmet besugározni az emberi vagy állati elmébe, és az illető élőlény életélményeit, mentalitását, érzéseit, ha vannak még olyanok, vágyait stb. tekintve már nem is ember.

A másik lehetőség arra, miért nem aratott már győzelmet a cionizmus, ha a fenevad, aki megszerezte az Echelon-technológiát és világhatalomra jutott, eredetileg zsidó volt, az az, hogy állt fölötte egy még nagyobb hatalom, egy mindennél nagyobb hatalom, Aki pedig az Isten, Aki - egyébként nem tagadva, hanem a Bibliában számtalan helyén Deklarálta - ezt az egész Világrendszert előre Eltervezte, annak létrejöttét, létrehozását előre Elvégezte és Kinyilatkoztatta, Kiválasztva annak valamennyi szereplőjét, az utolsó emberig bezárólag. Isten, Aki az Ószövetségben nekünk, számunkra Leíratott adatok szerint is "Saját kedvére Teremti a jót és a gonoszt is vesztére, kimondottan az Ő Hatalmára és Dicsőségére, és Ő azt Csinál, Amit Akar". A Valóság nem kívánságműsor, hanem Isten Kimondja, hogy Ő ilyen, és Őt teremtményeinek imádnia kell, mindenkinek, aki jót akar, sőt, Ő Teremtette Saját imádatára azokat, akik Őt imádják, és Ő Teremtette azokat, akik az ellenségei, és akiken ezért Bosszút Áll.

Mikor hozták létre a világot - a Megprófétáltak szerint - rabigába hajtott Echelont, és mikor ült a világ trónjára az a néhány entitás, vagy az az egy, aki mindent megszerzett, hatalmi riválisait eltörölve, eliminálva?

Senki sem tudja pontosan, ahogyan az illuminátusok - a Rotschildok, a Bush-klán stb. - sem. Nem tudják az illuminátusok, így ezeken belül sem a titkosszolgálatok vezetői, sem a miniszterelnökök, akikről viszont tudni kell, hogy tehát a világ legnagyobb látszólagos hatalmainak - mint amilyen az Egyesült Államok - vezetőit is és annak olyan régi-régi illuminátus családjainak embereit is, amilyen a Bush-klán utolsó látható világvezetője, George W. Bush, az illuminátusok választják ki, azaz a Háttérhatalom, azaz a Megjövendölt és a Jövendölések szerint Beteljesedett titokzatos Nagy Babilon.

Sokat beszélnek arról, hogy az illuminátusok, a Háttérhatalom szereti a jelképeket és titkos, kultikus, sátáni-vallási közösségekben burjánzik. De nem beszélnek arról, hogy miért teszik ezt olyan vezető illuminátusok, amilyenek a Rotschildok, Bill Clinton és családja, az illuminátus Monica Lewinski vagy akár a Bush-klán.

Azért, mert azok is, akiket illuminátusoknak neveznek, ugyancsak erre teremttettek és lettek aztán - Isten Elvégzése szerint - kiválasztva, eleve elrendelve a Háttérhatalom részéről, mely Háttérhatalom csúcsa, a világprogram teteje állhat egy személyből vagy több személyből, és azt sem tudjuk biztosan, hogy eredetileg emberi lény volt-e vagy az, akiről azt a háttérinformációt kaptuk a teljes mai rendszert és annak működését és elmekontrollját feltárt Újszövetség Nevű történelmi dokumentumgyűjteményben, hogy eredetileg egy földönkívüli, azaz egy angyal, akit 2000 évvel ezelőtt a Kozmosz Globalista Ura, a nem titkoltan mindent Előre Eltervezett és Eleve Elrendelt Isten Vetett erre a bolygóra. Nekem arra, hogy a hamarosan bekövetkező apokaliptikus hármas trónjára egy földönkívüli fog kerülni, és ő az a bizonyos Sátán, rendkívül éles beletételekkel és a komplett logikai rendszerrel akkor nyitották meg az elmémet, amikor egy találkozóm volt egy a Háttérhatalom által, Babilon eszköztárával fogságba vitt, kiemelt fontosságúvá emelt személlyel.

A fenti mondatok azt is jelentik, hogy az Echelon, tehát Babilon eszközrendszere lehet akár 2000 éves is! Ha ez a földönkívüli képes volt annyira irányítása alá vonni - esetleg főtisztjeivel (hiszen egy katonai vezetőről van szó) - embereket, ahogyan ezt Júdással tette, aki annak ellenére végrehajtotta magán a halálos ítéletet, ahogy ez a lény beleköltözött és átvette felette az uralmat, hogy tudta, Mert Megíratott és Jézus Által Kimondatott, hogy aki elárulja Jézust, annak vége, még az is Megíratott, hogyan lesz annak vége, mennyit fog keresni az áruláson stb., akkor ez a földönkívüli az ő tisztjeivel esetleg átvehette olyan mértékben az Istentől megrontásra eleve elrendelt más emberek felett is az irányítást, hogy velük akár tudatos, akár tudattalan kapcsolatot létesítve, elsőként felépítse azt az eszközrendszert, amely aztán átvette a Föld és idézőjeles "környéke" felett az irányítást. Azért idézőjeles "környék", mert a helyzet lehet ennél sokkal rosszabb is (azonban hely hiányában itt ezzel nem foglalkozunk). Tehát lehet, hogy Jézus e bolygóról testben történő Távozását követően néhány évtizeddel a Sátán, más néven Azazel (a neve mindegy, tudjuk, kiről van szó) a tisztjeivel már felépítette az Echelont, és az Istentől egy eleve elrendelt helyre húzódott vissza. Ez neveztetik Nagy Babilonnak még abból az időből Kijelentve az azóta beteljesedett jövőt, amikor eme Nagy Babilon, azaz a Háttérhatalom fő Echelon-bázisa még fel sem épült! Ez ama Nagy Város, amelynek - Írja a Jelenések - királysága van a Föld királyain, a Föld királyai vele paráználkodnak, és az ő tobzódása erejéből - a Megprófétált kereskedői és hamis, hamarosan kiteljesedett vallási világrendszeren keresztül - meggazdagodnak, és az egész Emberiséget csaknem az utolsó szálig elkárhoztatják. Ez a Jelenések Könyve programja, és ez az Echelon-világprogram is, ráadásul úgy, ahogyan a Jelenésekben 2000 évvel ezelőtt Megíratott: hogy maguk a vezetők készségesen hajtják végre a Jelenések Könyve alantas tetteket Megprófétált Próféciáit.

Az illuminátusok nem tehetnek mást, mint végrehajtják - egyébként a Sátánig bezárólag - a Jelenések Könyve eleve elrendelt Világprogramját. Az ő programjuk már ehhez igazodott. Ennek háttere nagyon érdekes, mert szinte vagy éppen mindenki, aki ezzel a Háttérhatalommal pozíciójánál, Krisztusi Küldetésénél stb. fogva kapcsolatba kerül, tehát a Háttérhatalom akarva vagy akaratlan, de Isten Eleve Elvégzéséből kijelenti magát, a célszemély pedig beszervezésre kerül, igen, az illuminátusok közé, azok esetében, ahogyan a hajdani prófétákkal történt, akik Istentől és Istenről, valamint a jövőről, illetve mások vagy népek gondolataiból, érzés- és ösztönvilágából megannyi beléjük helyezett információt, beletudást, beletapasztalást kaptak, a Háttérhatalom, azaz a Megjövendölt Babilon részéről beszervezett személyek ugyancsak töménytelen, az Echelon-eszközökkel megszerzett és besugárzott adatokra és információkra tesznek szert. Ezen háttérhatalmi, tehát a Nagy Babiloni Szajha módszereiről Írja a Jelenések Könyve, hogy amit tesz Babilon, azt "az üres csalás által" teszi, lemásolva Istennek mindenféle cselekvéseit, tehát egy alacsonyabb, de imitációját tekintve tökéletes technológiai eszköztár alkalmazásával.

Az illuminátus titkos társaságok között azért olyan elterjedtek a szexualitás legkülönfélébb formái, kiemelten a szado-mazo és a pedofília, valamint a tetten nem érhető, mert nem látható egyedi, az emberin határozottan túlmutató szexualitás és annak legkülönfélébb és legelvontabb mételyei és a kívülállók előtt teljességgel értelmezhetetlen formái, mert eme Háttérhatalom, ama Megjövendölt Nagy Babiloni Szajha, amely a Jelenések Könyvében a Föld paráznáinak (tehát főképpen perverz és bálványimádó (azaz pénz- stb. kultuszt gyakorló) embereinek) anyja központi vezérmotívuma az, hogy híveit megrontsa és nemi aberrációk tömegeire vegye rá. Ennek konkrét - akár politikainak is nevezhetjük - célja az, hogy olyan dolgokra vegye rá választottait és az Emberiséget, amelyek Isten, vagyis a Kozmosz Legfőbb (Globalista) Hatalma számára a legfőbb utálatosságok. Ilyen a perverzió és a házasságtörés.

Amíg az ember nem tud a világot behálózó és uraló Babilonról, addig nem is érti, hogyan kerülhetett olyan kifejezés egy rendszerre vonatkoztatva a Bibliába, hogy "Nagy Babiloni Szajha", amelyről az embernek - ateistaként - rögtön a szabados, perverz életmód jut az eszébe (Babilon pedig azt jelenti, hogy bábeli, tehát minden népet magában foglaló), olyan abszurdum, annyira nem illik a Bibliai környezetbe és a megelőző társadalmi szerkezetekbe és rendszerekbe. De éppen ez az egyik motívum, ami visszaigazolja annak bizonyságát, hogy János apostol magától sosem írhatta volna le ezt a Rendszert, amelynek felvetése abban az időben maga volt az őrület. Hiszen ki hitte volna el, hogy létrejöhet egy olyan Novus Ordo Seclorum, azaz Új Világrend, amely valamennyi népet és nemzetet homlokra sütött pecséttel uralni tud, ahogyan Meg Van Írva róla: harcolva a szentek ellen és legyőzve őket, hiszen az elektromágneses technológiák ellen semmiféle földi védekezési mód nem létezik! Olyan ember számára biztosított technológiát, amelyet a mikrohullámok alkalmazásba vétele jelent, alighanem maguk az apostolok sem tudtak volna elképzelni soha, hiszen ez már messze Isten csodáinak kategóriájába számított. Senki nem hihette volna el, hogy ilyen rettenetes, kvázi szó szerint Isteni technológiát az Emberiség számára a Teremtő átadhat vagy átengedhet.

A Bábeli Szajha Világrend illuminátusainak kavargó szexualitására visszatérve: akik eleget tudnak, mert beavatottak Babilon lelki bőségébe, rontásaiba, mételyeibe, mint mi, a megjövendölt - harcolt és legyőzött - keresztyénség, azok tudják, hogy életélmények - élvezetek, boldogságok, szenvedések és ezek legkülönfélébb kombinációi - végtelen spektrumban és mennyiségben állnak rendelkezésre. Semmi nem indokolja azt, hogy ebben a tényleg szó szerint végtelen bőségben ilyen állati, semmilyen, mocskos élvezeti forrás, a szexualitás legyen a vezérmotívum, mikor a mikrohullámok használata által rendelkezésre áll minden! Lelki szélességek és hosszúságok, mélységek és magasságok, határtalan tudomány-, tér- és új, nem emberi logikai rendszerstruktúrák! Akkor hogy kerül ide a napi szexualitás és a primitív közösülés, a pedofília és az s/m, valamint a női és férfi nemi szerv abszolút egyedi, az illuminátusokra külön kialakított, mikrohullámokkal fenntartott bálványkultusza?

A válasz: Azért teszi ezt a Háttérhatalom, mert Isten Előtt ez a tiltott gyümölcs kvázi a legnagyobb gyűlöletre és utálatra méltó, és ebből eredezteti a Kozmikus Titkosszolgálatinak deklarálható Törvénykönyv, a Biblia az egész Emberiség halhatatlanságból történt kiátkozását és elvetését. Jézus Azt Mondta tanítványai előtt: Hogyan férhetett ennyi gazdagság ekkora szegénységbe. Babilon kapcsán pedig azt szoktam mondani: Hogyan férhetett ekkora szegénység ilyen gazdagságba. Hát így, hogy Babilon vezetője vagy vezetői konkrét célokért cselekednek, és ezek a konkrét célok az Emberiség elkárhoztatása és örök szenvedésre juttatása. Mivel azonban nekünk, a beavatott keresztyénségnek nem ez a célja, így remélhetőleg a későbbiekben sem fogom azokat a fényképeket Interneten reklámozni, melyekhez - az elektromágneses rendszerrel - Babilon az illuminátusok számára jelszavakként rendelt szexualitásstimuláló rádiócsomagokat.

Hol lehet Babilon, ama nagy város, melynek királysága van a Föld királyain, és mellyel a Föld királyai paráználkodnak, kapván vagyonukat, dicsőségüket, hatalmukat, egyébként végső soron attól a Sátántól, aki ekként is lett Kinyilatkoztatva az Evangéliumban, hogy kapjunk bizonyítékokat arról, milyen Világrendszerben élünk, amikor a Sátán elmondta Jézusnak, hogy Isten neki adta e világ összes országát és annak minden dicsőségét, és ő, a Sátán, a földönkívüli annak adja, akinek akarja. Ha Jézus meghajlik előtte, akkor neki adja. Értelemszerű a gyanú, hogy ez a személy, a Sátán hozta létre Nagy Babilont, övé az Echelon, és azt az Isten Biztosította korlátokig abszolút módon ki is használja az Emberiség lehető legteljesebb megrontására. De hol lehet Babilon, amelyről az is Megprófétáltatott, hogy egy angyal - Istentől, tehát a Háttérhatalom feletti, az Abszolút Hatalomtól Kapott erővel - egyetlen előre elkészült órában össze fogja omlasztani az egész Világrendszert, Isten pedig Felgyújtja ezt a Nagy Babilont, tehát a Központot, a Világközpontot, a titkosszolgálatok és e világ fővárosát. Az angyal - mondjuk ezt el - az Evangéliumi Definíció szerint lehet földönkívüli, tehát Isten halhatatlanok alkotta Rendjéből, illetve lehet a (hogy hétköznapi módon fogalmazzak) Isten Részéről az Ő titkosszolgálati eszközeivel és konspirációs módszereivel beszervezett, elválasztott emberi lény is, aki látható vagy láthatatlan gyülekezetek felett tölt be valamilyen kiemelt posztot. Ezt a kinevezést Isten Adja.

A Központ, tehát Babilon székhelyét illetően nekem egyetlen terület jut eszembe - de semmiképpen sem adnék tippet senkinek, mert nem tudunk semmi biztosat -: ez pedig a Bermuda-háromszög, amelyben a repülőgép-eltűnések a repülés kezdetétől meghatározóak, a hajókról bekövetkezett legénységi eltűnések pedig évszázadokra nyúlnak vissza. Azaz egy börtönbe, a Föld bolygóra levetett földönkívüli faj - amely (az Újszövetségi Kinyilatkoztatásokból ezt gyaníthatjuk) valószínűleg még a légkört sem hagyhatja el - beáshatta magát a tenger fenekére, esetleg az alá, hogy onnan irányítsa a világot. Érdekes és abszolút beszédes az a mély hallgatás is, hogy az ötvenes évektől kezdve már mi is űrszondákat és kémműholdakat küldünk a világűrbe, de az egész vezetői, tehát illuminátus, beszervezett politikai és gazdasági világ hallgat arról, hogy ugyan mit találtak és ugyan hová tűnik el - napi adat - évente is legalább több tucat repülőgép ebben a háromszögben, amikor az ócska, beismert technológiájú kémműholdak is négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre tudják szkennelni és figyelni a Bermuda-háromszögben eltűnő repülőgépek és hajósok tömegeit, legalább fél évszázada! Azt pedig, hogy még ezt a legegyszerűbb kérdést sem tudták feltenni sem a világ ufológusai és dokumentumfilm-készítői - akiknek java beavatott illuminátus, ezért hallgatása irányított -, sem a lakosság milliárdjai, azt mondani sem kell: mert az emberi gondolkodást abszolút kordában tartó és szabályozó mikrohullámú- és fejlettebb Echelon-technológiák olyan végtelen primitív szinten tartják és tárolják az Emberiséget, hogy az embermilliárdoknak még ezek a legegyszerűbb kérdések sem jutnak az eszükbe, sőt, sokan, akik éppen olvassák eme szavakat, ugyaneme technológiai despotizmus következtében a tudatlanság boldogságos mosolyába szenderülve álmodják tovább, mesterséges élőhalottakként állati életüket, különösen, ha pl. nem amerikaiak, hanem csak magyarok, azaz vengrik.

Miért lehet még a Bermuda-háromszög a Megjövendölt Nagy Babiloni Szajha, azaz a világ Titkosszolgálati-, Echelon-központja?

Ha megnézzük, akkor már a Bermuda-háromszög nevéből kitűnik a Háttérhatalom számára az egyik legfőbb szimbolika, a háromszög és a hármas szám. A hármas szám Isten - a számunkra Átadott Bibliából ismeretes - Kozmikus Rendjében is meghatározó, így pl. az Isten, Jézus és a Szentlélek Hármasában, de az ördögi triangulum is meghatározó, a Sátán, a fenevad és a hamis próféta hármasában, ahol és azon kívül az 1 dollároson is látható, cionista egyiptomi piramist is megtalálhatjuk, melynek közepén-tetején a mindent látó szem, azaz a háromszög lelke, talán halál pontosan az Echelon látható. Márpedig egy olyan kultikus rend, amelynek mindene a szimbolika, okkal fogja elnevezni és a világgal lakhelyét elneveztetni Bermuda-háromszögnek. Mi, akik belülről ismerjük Babilont, azaz a Háttérhatalmat, sokan megtapasztalhattuk, micsoda mételyek és mélységes életélmények kapcsoltattak bármiféle háromszög alakzathoz, és minő rettentő erős kultusza van annak a titokzatos Nagy Babilonban.

Azonban itt is, mint mindenütt, el kell mondani, hogy ez a világrendszer a hazugság világrendszere, így - ahogyan mindent - a Bermuda-háromszöget illetően is rengeteg központilag szervezett és végrehajtott, az egész világot elhitető hazugságokra és hamis bizonyítékok tömegeire kell felkészülnünk, amivel maga a Sátán és annak parázna lakájai, e világ vezetői, kereskedői, bankárai és cionistái tudatosan, máskor tudatlanul is el fogják árasztani a világot. Ezért ne igyekezzünk - amikor eljön az ideje -, hogy a Bermuda-háromszöget - próba, szerencse alapon - pl. hatalmas pusztító erejű hidrogénbombákkal próbáljuk sterilizálni. Azért ne tegyük, mert mi soha sem ölhetünk.

Majd az Isten...

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

6 komment

Címkék: szex isten szexualitás biblia cionizmus perverzió babiloni szajha szado mazo jézus krisztus echelon jelenések könyve háttérhatalom mammon s/m

A bejegyzés trackback címe:

https://allambunozes.blog.hu/api/trackback/id/tr63758031

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

palostrend · http://palostrend.hu 2009.08.22. 11:56:25

P-MOBIL világraszóló gitárlicitből: 4 MAGYAR SZENT ÜGY!!!

MAGYAR SZÉPLELKEK!

AKCIÓ: az ÁLLAMHÁZTARTÁSI HIÁNY TÖREDÉKÉÉRT!!!

A LEGENDÁS P-MOBIL zenekar JÓTÉKONYSÁGI GITÁRJA
a PÁLOS TREND formáció felajánlásaként;
- 4 SZENT ÜGYÉRT: "áruba" bocsájtja formás testét!

P-Mobil - Világraszóló gitárlicit! - Így hirdettetett meg nem is olyan régen ez a maga
nemében páratlan Magyar Nemzeti Identitás tudat erősítő lélekmasszázs kísérlet.

Ami akkor dilettantizmusnak tünhetett az mára már a rejtőzködő valóság.
Kiderült ugyanis, hogy az összeállított 100-as lista nem azokat a magyarországi, segítőkész MILLIÁRDOSOKAT tartalmazza, akik valójában a leggazdagabbak...:))

Így aztán hála a JÓISTENNEK 1 olyan milliárdos segített a segítségünkre aki vállalta
az alább részletezett 4 MAGYAR SZENT ÜGY 25 milliárdos költségvetését, amit
szimbolikusan az a P-MOBIL gitár testesít meg, amivel a csonkaországi lélekben is MAGYAR 7.500.000 ember, valóban 1 húron pendül!!!

A SZENT ÜGYEK:

NIMRÓD ISTENKIRÁLYUNK "7 VILÁG EGYETEMÉNEK" felépítése Dobogó kő
CSAKRA-CSOKOR pontjában!

...ATTILA ISTENKIRÁLYUNK kihantolása és EGEKIG MAGOSZTOLÁSA!

...a 34 évesen Barguzinban elföldelt
TÁLTOS KÖLTŐKIRÁLYUNK, PETŐFI SÁNDOR ÚJRATEMETÉSE!

A magyarországi zsidó megszállók évszázados MAGYARIRTÁSÁNAK
és az illegitim cigány hordák által elkövetett brutalitás gyilkosságok
áldozatainak MAGYAR TETEM OSZLOP emelése a mostani Szabadság szobor helyén; - a Gellért hegy csúcsán!!!

ÖRÖK MEMENTÓ:

- 2007-ben 1 JÓtékonysági gálán gyűjtött ez a GITÁR...

... a kegyetlen brutalitással agyonvert, áldott jó: SZÖGI LAJOS tanár ÚRnak!

palostrend · http://palostrend.hu 2009.09.16. 18:14:42

A HALÁL NEVE: VÉDŐOLTÁS!!!

forrás: www.naturhirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=331:oen-okosabb-mint-egy-oetoedikes&catid=104:bigpharma&Itemid=291

Az influenza védőoltás nélkül is túlélhető vagy "csak" védőoltás nélkül élhető túl?!

Akinek nincs televíziója, annak elmondom, hogy van egy műsor, amiben felnőtt emberek mérik össze elsősorban lexikális tudásukat ötödik osztályos gyerekekkel és rendre szégyenletesen alul maradnak, szinte minden témában.
Beleértve a matematikát is. Lássuk, Ön okosabb e, mint egy ötödikes?

Egyik reggel a Kossuth Rádióban hallottam, hogy bár a felnőtteken végzett tesztek eredményei még nem ismertek, elkezdték veszprémi önkéntes gyerekeken tesztelni a H1N1 vakcinát. Mivel a vakcina le van gyártva, rövidesen beindul a marketing gépezet, ami el fogja adni Önnek, nekem, minden embernek, aki ostobább, mint egy ötödikes.
A számtan példa: Amennyiben egy millió fertőzött emberből a sertésinfluenza megöl 500 embert, hányat fog megölni 10 millióból? A helyes válasz természetesen 5000, és ez a hivatalos WHO által publikált arány a jelenleg ismert H1N1 változat veszélyességét illetően.

Ez ugye elméleti szám, de ennyi halálos áldozata lenne egy minden magyar állampolgárra kiterjedő influenza járványnak. Jegyezzük meg ezt a számot, mert még visszatérünk rá.

Mit felejtettünk el 33 év alatt?
Talán többen olvastak arról, hogy 1976-ban volt már egy sikertelen sertésinfluenza-oltóanyag kampány, ami több száz ember idegrendszerében okozott helyrehozhatatlan kárt, miközben sokakat megbénított. Az orvosok még nevet is adtak a tünetnek: Guillain-Barre szindróma. Nem tudom, miért nem a Mérgező-Védőoltás szindróma nevet kapta - talán túl beszédes elnevezés lett volna.

Mindenesetre tény, hogy az orvosok nem voltak tisztában az oltóanyag hosszabb távú hatásaival és ez emberek százainak életét tette tönkre. A tagadás mit sem segít a dolgon. Emlékezzünk csak az autizmus és a csecsemő kori védőoltások kapcsolatára. Azt is évtizedeken át tagadták, mire 2003-ban az Egyesült Államok kormánya elfogadta a higanyt tartalmazó oltások káros hatásairól szóló tanulmányokat, és azóta folyamatosan vonják ki ezeket az oltóanyagokat a használatból. Az emberi szervezetbe bejutó anyagok határértékeit meghatározó amerikai kormányhivatal, az EPA (Környezetvédelmi Ügynökség) 2003-as adatai szerint egy 2 hónapos csecsemő a megengedett higanydózis 129-szeresét kapta az oltásokkal. Nem csak az amerikai csecsemő, hanem a magyar is, csak az ÁNTSz nem ért rá ezzel foglalkozni, mert a vitaminok betiltásával van elfoglalva.

És persze van egy csomó dolog, amit sem az ÁNTSz, sem a gyógyszeripar nem szeretné, ha Ön megtudná:
A védőoltás, amit rövidesen rászabadítanak a gyerekeinkre, lóhalálában készült el. Állami és ENSz rendeletek biztosították, hogy a gyártás előtt ne kelljen a szokásos teszteket elvégezni a rövid és hosszabb távú mellékhatások tekintetében.

A védőoltás olyan adalékanyagokat tartalmaz, amik azonnal gyulladásos tüneteket okoznak a szervezetünkben. Ezek miatt várhatóak a korábban is nagy arányban jelentkező idegrendszeri elváltozások.
A védőoltás akár meg is növelheti a tényleges influenzával kapcsolatos halálozási arányt amiatt, hogy megváltoztatja (elnyomja) a szervezetünk normális immunválaszát egy igazi vírusra. Nincs semmi statisztikai bizonyíték arra vonatkozólag, hogy bármi előnye származna azoknak, akik beoltatták magukat korábban, más járványok esetén. Ezt nem méri senki.

Az orvosok a mai napig nem tudják, ténylegesen mi okozta az 1976-os paralízises megbetegedéseket a védőoltást kapott emberek között, ennek ellenére ismét be akarnak oltani mindenkit.

Ha Ön vagy családtagja belehal a védőoltásba, vagy komolyan beteg lesz tőle, a gyártó cég nem felelős ezért. A kormány teljes mértékben átvállalja a felelősséget tőlük és fizeti őket mennyiségi és nem minőségi alapon. A kormányok felelősségét itt most nem minősíteném.

A D-vitamin, messze hatékonyabbnak bizonyult minden influenza védőoltásnál, de mindenki jobban jár, ha ezt Ön nem tudja meg.

A gyógyszergyártó cégek, akik érdekeltek az oltóanyag gyártásban, milliárdokat tesznek zsebre a következő hónapokban, amit az adóhatóság megemelt adók formájában vesz ki az Ön és az én zsebemből.
Amikor itt lesz a járvány és elkezdenek az emberek belehalni a betegségbe, sokan közülük olyanok lesznek, akik kaptak az oltásból. Az orvosok pedig ezt is meg tudják magyarázni szokásos "gyógyszerlogikájukkal": a megmentettek száma sokkal nagyobb, mint azoké, akiket elvesztettünk. Persze a megmentettek száma nem ismert, az egy fikció. Mivel a krónikus betegek közül legelőször azokat oltják be, akiknek a legsúlyosabbak a betegségtünetei, nem is lesz nehéz megmagyarázni, hogy amúgy is meghalt volna. Krónikus betegségnek minősülnek az idült légúti betegségek, a krónikus szív- és érrendszeri betegségek és veleszületett vagy szerzett immunhiány.

Ha valamire, egy dologra jó lesz a következő hónapok védőoltás
kampánya: a hatóságok fel tudják mérni és be tudják azonosítani azt a birka tömeget, amelyiket bármikor, bármilyen veszéllyel megijesztve sorba lehet állítani védőoltásért vagy bármiért, amit el akarnak adni nekik. A későbbi ilyen kampányokat olcsóbbá teheti egy ilyen címlista.

Az elmúlt hónapokban millió szám fertőződtek meg emberek a H1N1 vírussal és gyógyultak meg anélkül, hogy bármi kezelést kaptak volna. A legtöbben észre sem vették, hogy influenzások voltak, mert a H1N1 fertőzés lefolyása enyhébb a korábban megszokott influenzákhoz képest.

Az egészségügyi dolgozók mindössze 30%-a adatná be magának vakcinát, miközben a 70%-uk nem, vagy még gondolkodik. A legtöbben (60%) a várható mellékhatások miatt aggódik. Ez derül ki 1500 egészségügyben dolgozó angol nővér körében végzett felmérésből.

Számoljunk tovább:
Hány embert kell beoltani a vakcinával, hogy megmentsünk EGYETLEN életet a sertésinfluenza következményeitől?

Figyelem! Ez a kérdés sosem fog a vezető médiákban elhangzani. Mivel a becsületes válasz nem az, amit az emberek hallani szeretnének...

A válasz mindenesetre elég egyszerű. Amennyiben feltételezzük, hogy a vakcina 100%-ban hatékony (ami azt jelenti, hogy megakadályozza a halált, ami egyébként bekövetkezett volna), egy élet megmentéséhez 2000 embert kell beoltani. Ez az arány számos médiában megjelent, mint ennek az új vírusnak a veszteségi aránya.
Mivel azonban nincs 100%-os hatékonyságú oltóanyag (messze nincs), nézzünk egy hasonló esetet. A szezonális influenza oltóanyagok esetén 1%-os hatékonyságról beszél a tudomány. A halálos esetek 1%-ában hatékony, amire a tudomány lelkesen tapsol, mert "minden egyes élet értékes". Viszont ha ezt az arányt az új influenza oltóanyaga sem szárnyalja túl, a képletünk úgy alakul, hogy 200000 embert kell beoltani EGYETLEN élet megmentése érdekében.

Ha ezt beszorozzuk egy oltóanyag költségével, azt kapjuk, hogy EGYETLEN élet megmentése a H1N1 vírussal szemben 200-800 millió forintba kerül, attól függően, hogy melyik patikában szerezte be az ember az oltóanyagot.
Az oltóanyag gyártói persze optimistábbak nálunk. Szerintük a halálos esetek közel 10%-ában lehet hatékony a védőoltás. Ha nekik lesz igazuk, 10 embert mentett meg a 200000-ből a vakcina, miközben tudja Isten, mennyit öl meg a vakcina maga ebből a 200000-ből.

Kinek ennyire értékes 1 élet?
Az egészségügyi politika persze nem a józan ész alapján működik. Az politikai alapon működik. A politikusok pedig aszerint működnek, hogy "csinálni KELL valamit". A reformok reformját is megreformálják, mert azt várja el tőlük a választó, hogy változtassanak, mert most nem jó. Ezért ők csinálnak valamit, mert az jobb, mint semmit sem csinálni vagy mondani.

Mellrák ellenes program rákot okozó sugárzással tesztelve, tanulási nehézségek pszichiátriai tesztelése és kezelése drogokkal, éppen ilyen kényszertevékenységek, amit politikai kényszercselekvések szülnek.

200000 embert beoltani egy teszteletlen oltóanyaggal annak érdekében, hogy megmentsünk egyetlen életet, miközben ennél jóval több fog belehalni az oltásba magába, szintén elgondolkodtató - nem? Ha a józan ész alapján közelítjük meg. Persze politikai és pénzügyi szempontból ez a helyes választás. Ha nem teszünk semmit, nincs pénz és még le is váltanak a következő választásokkor.

Lássuk: az Ön esélye 1:1 arra, hogy egy teszteletlen vakcinával oltják be, miközben 1:200000 az esélye annak, hogy Ön lenne az a szerencsétlen, aki belehal egy sertésinfluenza fertőzésbe. Amennyiben ezt szeretné más megközelítésbe helyezni, ennek több nagyságrenddel kisebb az esélye, mint annak, hogy Önt villámcsapás végzi ki az élete során (1:5000). Forrás: NOAA Matematikailag kifejezve: abban reménykedni, hogy a védőoltás védi meg a sertésinfluenza okozta haláltól kisebb, mint annak, hogy telitalálata lesz a lottón. És mellesleg a lottózásnak nincsenek várható idegrendszeri károsodást okozó mellékhatásai.

A lottóra szokták mondani, hogy az egy adófajta azon emberekre kivetve akik nem tudnak számolni. A védőoltás pedig most egy olyan adónemmé lépett elő, amit azok az emberek fizetnek meg, akik nem értenek az egészséges élethez.

Az influenza védőoltás nélkül is túlélhető. Rendszeres kézmosás, napi fél óra mozgás a szabad levegőn, D-vitamin, C-vitamin és cink, szelén és egyéb ásványi-anyagok bőséges mennyiségben, este egy hideg vizes zuhany tökéletes védelmet biztosít. És a mellékhatásai is kellemesek. Például a férfiak potenciája, a nők életkedve egyaránt visszatér tőle. Ez mind nem mondható el a vakcináról.

palostrend · http://palostrend.hu 2009.12.13. 16:55:00

JÖN...JÖN...PETŐFI SÁNDOR!

Elkezdődött egy olyan folyamat, ami már megállíthatatlan és elhallgathatatlan.
Petőfi Sándor újratemetése előtt Nagymagyarország szerte Petőfi emlékműveket avatunk vagy avattatunk anélkül, hogy ezt a regnáló cionista hatalom tudná vagy sejtené.
...mert ügyebár Magyarország a MAGYAROKÉ.
A MAGUNKFAJTA + "csak" NAGYBAN GONDOLKODIK.
Mármint NAGYMAGYARORSZÁGBAN!...:))

Kijevben is leleplezték Petőfit

HunHír.Hu
Petőfi Sándor szobrát avatták fel szombaton Kijevben az Ukrajnai Magyar Napok rendezvénysorozat részeként.

A magyar szabadságharc költőjének bronz mellszobrát, Kutas László Magyarországon készült alkotását Kijev belvárosában, a Vorovszkij utcában lévő parkban állították fel. A budapesti polgármesteri hivatal megrendelésére öntött szobrot és kő talapzatát Ukrajna budapesti nagykövetségének a közreműködésével még februárban az ukrán fővárosba szállították és átadták a Magyarok Kijevi Egyesületének (MKE).

Szerhij Rudik polgármester-helyettes a Petőfi-emlékművet avató beszédében hangsúlyozta: Petőfi Sándor, a költő és szabadsághős a magyarok számára olyan sokat jelent, mint Tarasz Sevcsenko nemzeti költő az ukránságnak. A magyar költő emlékének kijevi megörökítése az ukrán és a magyar főváros közös ügye, a két testvérváros közötti szoros együttműködés újabb bizonyítéka – tette hozzá.

Petőfi szobrának felállítását Kijev vezetése a budapesti Sevcsenko-emlékmű 2007. július 11-i felavatása viszonzásának szánta. A kijevi Petőfi-szobor felállításáról 2007. december 3-án állapodott meg Demszky Gábor budapesti főpolgármester és Leonyid Csernoveckij, az ukrán főváros polgármestere.

HunHír.Hu - hvg

palostrend · http://palostrend.hu 2010.01.17. 17:24:04

Rise Against: Prayer of the Refugee = Pálos Trend: ÖRDÖGŰZŐ
Aranyos hallgatóink és rajongóink!

Szíves örömest tudatjuk, hogy a Rise Against - Prayer of the Refugee számát feldolgoztuk és, hogy ezentúl a Pálos Trend formációtól ez a szám a zsidó terror hangoskönyveként, Ördögűző címmel fog futni a video megosztókon.
Hallgassanak ránk!…))

Szeretettel: Pálos Trend

palostrend · http://palostrend.hu 2010.02.24. 11:22:19

A Bilderberg csürhe beledöglik a JÓISTEN NÉPÉBE!!!

Szavazás azaz KERESZTVETÉS előtt ez mindenkinek kötelező: vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=61820262

Amint arról a földgolyót behálózó KÉNBŰZÖS! médiacsatornákból értesülhettek és jól fel is háborodhattak; - az az ősellenség elmúlt hetekben planetahírré dagadt cionista provokációja, amit a BILDERBERG CSOPORT alantas, sátán fattyjai kürtöltek világgá a VILÁG KÖZEPÉT URALÓ MAGYARORSZÁG ŐSLAKOSAI ELLEN, hogy azt mocsokba döngölve, megalázottan erőszakolják meg...- ÉLŐBEN és EGYENESBEN, ahogyan azt 90 évvel ezelőtt is TRIANONBAN tették!!!
...de, hogy miért is kellett ezt a NEMZETI ERŐSZAKOT megint elkövetni?!
KIKNEK ÁLLHAT ÉRDEKÉBEN MAGYARORSZÁG MEGKAPARINTÁSA?!

... piti cionrabszolgák a MÁV-on keresztüli megzsarolásunkkal keltették MAGYARORSZÁG rossz hírét, hogy ránk süttethessék az antiszemitizmus és a nácisodás oly mértékű "skarlát betűjét", amitől terrorizmusra hivatkozva megakadályozhatják áprilisban MAGYARORSZÁGON a "SZABAD VÁLASZTÁSOKAT"!
A századik zsarolás...Választáskor...
Bajnai Gordonka mint a BILDERBERG csürhe magyarországi fullajtára az utolsó "parlamentális" napon, magyarírtó haverjaival az mszpszdsz - a fidesz tartózkodásával-megszavazta, hogy akár 3 évet is kaphatunk, ha nyilvánosan tagadjuk az ún. holokausztot.
A "nemzetközi nagytőke" vagyis a VILÁGFAROK!!! által kirobbantott Nagy Háborúban (1914-1945) elesett kb. 1,4 millió magyar persze nem számít.
...meg az utána következő judeobolsevista mészárlások tízmilliós hullahegyei sem számítanak tételként.
...meg TRIANON sem, amit szintén ez a hírhedt és titkolódzós BILDERBERG CSÜRHE szervezett és vezényelt le magyargyűlölő véglényeivel.

Érdekesség, hogy ha "érzéseiben bántunk" majd meg egy ilyen SORSTALAN őspatkányt, akkor is bíróság elé kerülhetünk...
ŐSPATKÁNY BÍRÓSÁG elé persze - mert MAGYARORSZÁGON még nincs másik!!!

Az őspatkány ennek örömére folyamatosan és büntetlenül tagadhatja a JÓISTENÜNKET!; - KÖROSZTÁSÚ JELZÉST azaz JÉZUS KRISZTUST, akinek maga a TEREMTŐ ISTEN küldette ANGYALI SZENT KORONÁNKAT!!!
Nem véletlenül vetette rá dülledt szemeit a SÁTÁN és annak gyülevész klónjai, hiszen a VILÁGURALOMHOZ koronára van szüksége...

ISTEN KORONÁJÁRA!!!
...az meg, akárhogy is szemlélem: NÁLUNK VAN!
...a MAGUNKFAJTÁNÁL!
...a JÓISTEN BEVÁLASZTOTT NÉPÉNÉL!
MINDÖRÖKRE!!!

palostrend · http://palostrend.hu 2010.08.29. 18:15:36

"IZRAEL" a TOLVAJ "ÁLLAM"; - a legveszélyesebb a világra!!!

Zsidó származású olvasó levele: "Soha többé nem akarok visszamenni Izraelbe!"

Nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy írjak-e önöknek, de úgy gondolom, ezen élményeimet semmiképpen sem hallgathatom el. Először is le kell szögeznem, hogy családom zsidó származású, de semmiképp sem vagyunk vallásos zsidók, mindenképpen magyarnak és hazafinak tekintjük magunkat, hiszen tudjuk, nem a származás számít, hanem a hazaszeretet...
Az antiszemitizmustól mindig is tartózkodtam, habár mindig rossz szemmel néztem Izrael állam agresszív politikáját, illetve az európai térségben meglévő felvásárlási tendenciát... Most azonban mégis arra ragadtatom magam, hogy kendőzetlenül leírjam azokat az élményeket, amelyek akaratom ellenére értek, mikor Izrael területére léptem. Egy kint élő rokonom hívott meg, eleinte húzódoztam, ám amikor olyan gáláns volt, hogy felajánlotta, fizeti a 200 ezer forintos útiköltséget oda-vissza, elfogadtam a meghívást. A meghívás csak nekem szólt, egy hét időtartamra.
Mivel tudatában voltam a Közel-Keleten uralkodó áldatlan állapotoknak, terrorveszélynek és fokozott biztonsági intézkedéseknek, utazásom előtt tájékozódtam az interneten. Több helyen olvastam, hogy sokszor ok nélkül zaklatnak, meghurcolnak és visszafordítanak külföldi állampolgárokat, de ezt nem vettem annyira komolyan, mivel mindig is szelíd, törvénytisztelő humánértelmiségi voltam, engem ugyan ellenőrizhetnek, nincs rejtegetnivalóm.
Augusztus elején indult a gépem Tel-Avivba, azaz pontosabban a Ben Gurion Reptérre, s mivel hívő református vagyok, optimistán vágtam neki a szent földnek... Rokonom, aki meghívott, egyébként apám anyai nagynénje, elvileg ott várt rám a reptéren, e-mailben azt írta, nincs mitől félnem. Annyira nem is féltem, csak akkor leszálltam a gépről és sor került a vám- és poggyászvizsgálatra, akkor kezdtem kicsit remegni. A hosszú sorból találomra emeltek ki 5-10 embert a biztonságiak, akiket zöld egyenruhás, huszonéves katonafiúk kísértek.
Én is beleestem a szúrópróbába, egy fiatal, huszonöt év körüli lengyel lánnyal együtt egy biztonsági őr és két katonafiú beterelt minket egy apró, ablaktalan szobába a poggyászunkkal együtt. Még ekkor sem féltem annyira, hiszen nem volt mit rejtegetnem. Az idősebb biztonsági őr feltúrta a táskámat, aztán megkérdezte, mit keresek Izraelben. Angolul kérdezett, angolul válaszoltam, hogy egy rokonomhoz jöttem látogatóba, egy hétig szándékozom az országban tartózkodni. Közben mellettem túrta fel a két fiatal kiskatona a lengyel lány táskáját, majd ráparancsoltak, hogy vetkőzzön, motozás lesz.
Én igyekeztem elfordítani a tekintetemet, a fiúk szemmel láthatólag élvezték a lány megalázását. Mikor a melltartóját nem akarta levenni, az egyik katonafiú a géppisztolya tusával vállba vágta és letépte róla. Engem közben a biztonsági tiszt minősíthetetlen hangnemben, kezdetleges angolságával arról faggatott, miért nem tudok héberül, ha él itt rokonom és a nevem alapján zsidó származású vagyok...
Nem tudtam mire vélni a dolgot, mondtam, hogy magyar vagyok - a lány közben felöltözhetett, miután a fehérneműjét is levetették vele, félig már sírt -, magyar az anyanyelvem és keresztény vagyok... Erre ordít velem, hogy mit képzelek, hogy idejövök az ő országukba, és még héberül sem tudok, különben is tudja, hol van Magyarország, az a szar kis közép-európai állam, amit a befektetőik már félig felvásároltak... Értetlenkedem, kérem, hogy ne szidja az országomat, mire úgy orrba vágott, hogy eleredt az orrom vére. Megszédültem, a két kiskatona emelt fel és fogott közre. A biztonsági tiszt a szemembe vágta, hogy biztos magyar kém vagyok és a palesztinokkal működöm együtt. A lengyel lányt közben a vetkőztetés után egy-két angol szitokszó (pl. bitch - kurva) kíséretében kidobták a helyiségből, úgy tűnik, ő nem volt gyanús, csak szórakoztak vele. Én feleltem, hogy nem vagyok kém, szakmámra nézve tanár vagyok, és semmi közöm semmiféle titkosszolgálathoz. A biztonsági őr rám parancsolt, hogy ne hazudjak, majd elővette jókora pisztolyát és közölte, hogy az ilyen embereket a hatályos törvények szerint helyben agyonlövik, fogjam be, én, büdös magyar. A pisztolyt a fejemhez tartotta, gondoltam, le azért nem lő, de megijedtem, végül megfordította és a markolatával fejbe vágott. Megint megtántorodtam, vérzett a halántékom, újra a két kiskatona állított talpra.
Még magamhoz sem tértem, mire a biztonsági őr cinikusan közölte, hogy ha már összevéreztem az ő szent irodáját, takarítsam fel. Ennek vonakodtam eleget tenni, mire intett a kiskatonáknak. Az egyik gyomorszájon vágott a fegyverével, földre kerültem, legalább két-három percig rugdostak. Mindenem fájt, bár éreztem, hogy csontomat nem törték, erre nyilván vigyáznak. Végül is felállítottak, aztán a biztonsági tiszt közölte, hogy a kihallgatás véget ért, a vizsgálaton nem mentem át, kémkedés gyanújával haladéktalanul kitoloncolnak, és örüljek, hogy ennyivel megúszom, mert a kémeket az izraeli bíróság jellemzően halálra ítéli, és itt nem szórakoznak, mint Európában, hanem bizony az ítélet után egy héttel főbe lövik az embert és jelöletlen sírba dobják, mint valami állatot.
Nem értettem semmit, de szólni már nem mertem, nem akartam újabb verést. Rájuk hagytam, legyek kém, legyek bármi, csak jussak innen el. A két kiskatona egy bűzös, kétszer két méteres zárkában vitt, majd szó nélkül rám zárták az ajtót. Megkérdeztem, mi lesz velem, mire az egyik röhögve azt felelte, úgyis lelövünk és meggyalázzuk a hulládat, a másik viszont lecsitította és azt mondta, nyugodjak meg, nem lesz semmi, kitoloncolnak, nemsokára felraknak az első budapesti gépre, vagy bármelyikre, ami a térségbe tart.
Nem tudtam, meddig leszek a zárkában, de a karórám szerint alig telt el négy-öt óra, mire értem jött két másik fiatal katona, és közölték, hogy készüljek, felraknak egy Bécsbe tartó gépre, onnét meg már csak hazatalálok, természetesen saját költségemre. Mivel követelmény a napi száz amerikai dollár költőpénz, volt nálam nyolcszáz dollár, amit persze nem akartam elkölteni. Egy irodába vittek, ahol egy unott arcú, középkorú férfi közölte, hogy 450 dollár, átszámítva olyan 95000 forint a visszaút költsége, ezt fizessem ki a nálam lévő pénzből. Az egyik kiskatona kivett a tárcámból öt darab százdollárost, meg sem szólaltam, aztán a kezembe nyomtak egy héber nyelvű cetlit mint elismervényt, amiből persze egy szót sem értettem. Még észbe sem kaptam, mikor az egyik katona kezembe nyomta az útlevelemet, karon fogtak és felvezettek egy Bécsbe induló repülőgépre, leültettek, és közölték, hogy a poggyászom már a csomagtérben, jó utat.
A gép felszállt, én mocskosan, véresen, mosdatlanul érkeztem meg Bécsbe, zúzódásokkal, hámsérülésekkel. Itt jegyet váltottam a maradék pénz euróra váltása után egy budapesti intercityre, így jutottam haza... Ennyit láttam tehát Izraelből, ami meggyőzött arról, hogy soha-soha ne akarjak oda visszamenni. Mert "ezek" ilyenek. Nyilván nem szabad hatmillió zsidó emberről kollektív ítéletet mondani, de az izraeli állam politikája paranoiás és idegengyűlölő, a nem-zsidó ember élete pedig egy fabatkát sem ér, de még azé sem, aki szegről-végről zsidó, mint én, csak mondjuk nem véresszájú cionista...
Rokonom e-mailben persze szabadkozott. Én elmentem orvoshoz, látleletet vetettem a sérüléseimről, amelyek bár nyolc napon belül gyógyulók voltak, mégis elégségesek ahhoz, hogy panaszt tegyek. Aztán hagytam az egészet a fenébe, végül is minek rohangáljak a sóhivatalba, kinél tegyek panaszt? Az izraeli nagykövetségen? Jó vicc, esetleg ott is lekevernek egy-két pofont. Meg aztán sok helyre elér a cionizmus keze, nem akarok bonyodalmakat, elveszteni az állásomat, a jó híremet.
De mégis megírtam önöknek mindezt, mert úgy vélem, a magyar embereknek, és általában az embereknek tudniuk kell, mire számíthat, ha Izraelbe utazik. Megverhetik, megalázhatják, saját költségén indokolatlanul visszaküldhetik...
Kérem, amennyiben levelemet közlik, azt névtelenül tegyék. Tanúságul szolgálhat ez a felháborító eset, amin én nagyjából már túltettem magam, minden jóhiszemű és tisztességes embernek, aki eddig azt hitte, az izraeli állam toleráns és ér ott valamit az ember, ha nem zsidó... Igyekszem nem elhinni azoknak az állításoknak a jelentős részét, amelyeket időről időre a Zsidóbűnözés rovatban olvasok, de ezek után úgy érzem, bármi megtörténhet...

R. D.